Δραστηριότητες

Υποκατηγορίες

 • Αθλητικές Εκδηλώσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0
 • Δράσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  10
 • Εικαστικές Εκδηλώσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0
 • Εκδηλώσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  3
 • Εκδρομές
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  1
 • Εκθέσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0
 • Κοινωνικές Δράσεις
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2018

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ 2018

  Στη  Νεάπολη  σήμερα, 21 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση στο γραφείο του Διευθυντή του  Γυμνασίου Νεάπολης Χαβάκη Γεωργίου , ύστερα από πρόσκληση τους ιδίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης, για την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας στην Αθήνα   στις 15-03-2018, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την 4/21-12-2017 πράξη του Διευθυντή  του σχολείου, για να αξιολογήσει τις προσφορές για την παραπάνω εκδρομή που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

  Παρόντες ήταν οι: 1. Χαβάκης Γεώργιος, Διευθυντής  του  Γυμνασίου, ως Πρόεδρος 2. Τζώρτζη Αθηνά Υποδιευθύντρια, Καθηγητής, ως μέλος 3. Σφούνης Αντώνιος,  ως μέλος 4. Τζώρτζης Σταύρος , Πρόεδρος  του Συλλόγου Γονέων, ως μέλος και 5. Παντερμαράκης Νικόλαος, Πρόεδρος του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου, ως μέλος.

  Ο  Διευθυντής  ενημέρωσε την επιτροπή για τα σχετικά άρθρα της Υ.Α. με αριθμό 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. του ΥΠ.ΠΕ.Θ. Η επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

  α΄. Παρέλαβε τις παρακάτω 3 κλειστές προσφορές οι οποίες παραδόθηκαν από τα ταξιδιωτικά γραφεία σε κλειστούς φακέλους στον Διευθυντή :

  α/α

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  VAI TRAVEL

  ΧΑΝΔΑΚΟΣ 10

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  PARTHENON  234 ΈΥΡΩ ΠΡΩΙΝΟ /1 ΓΕΥΜΑ

   

  DIVANI230 ΕΥΡΩ ΠΡΩΙΝΟ

  3 FREE, ΞΕΝΑΓΟΣ,

   

   

   

  TRAVELINK

  ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  DIVANI244 ΕΥΡΩ ΠΡΩΙΝΟ

  ΙΛΙΣΣΟΣ 236 ΕΥΡΩ ΓΕΥΜΑ

  3 FREE, ΞΕΝΑΓΟΣ

   

  KALDITOURS

  ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

  DIVANI245 ΕΥΡΩ  ΠΡΩΙΝΟ

  PARTHENON  241 ΈΥΡΩ ΠΡΩΙΝΟ /1 ΓΕΥΜΑ

  3 FREE, ΞΕΝΑΓΟΣ

  -20 ΕΥΡΩ ΤΡΙ ΠΟΛΥΤ

  Σημείωση: Το KALDI δεν παρουσίασε Υπεύθυνη Δήλωση και c-d.

  β΄. Αποσφράγισε τους φακέλους προσφορών.

  γ΄. Έλεγξε την εγκυρότητα των τουριστικών γραφείων, εξέτασε το περιεχόμενο των προσφορών και διαπίστωσε την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, όπως αυτές είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ/σης.

  δ΄. Κατέταξε τις προσφορές κατά αύξουσα τιμή όπως φαίνεται παρακάτω:

   

  α/α

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

  1

  VAI

  2

  TRAVELINK

  3

  KALDI

  ε΄. Συζήτησε και λαμβάνοντας υπ’ όψιν της κριτήρια ποιοτικά, ασφαλείας και οικονομικά, και διαπίστωσε ότι η προσφορά  του VAITRAVELείναι η πλέον συμφέρουσα και παρέχει ασφάλεια για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής.

  Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την πραγματοποίηση της επίσκεψης  στην Αθήνα στις 15-3-2018  στο VAITRAVEL.

   Ορίστηκε προθεσμία υποβολής τυχόν ενστάσεων δύο (2) εργασίμων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 23-12-2017.

  Τη διαδικασία παρακολούθησαν οι Πρόεδροι των τμημάτων Γ1,Γ2,Γ3 του σχολείου.

  Η πράξη αυτή συντάχθηκε και, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

   

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Νεάπολη 21-12-2017              ΤΑ  ΜΕΛΗ

   

  Χαβάκης Γεώργιος                                                                    Τζώρτζη Αθηνά

                                                                                                    Σφούνης Αντώνιος

                                                                                                    Τζώρτζης Σταύρος

                                                                                                     Παντερμαράκης Νικόλαος

                                                                                                                                                                 

   

  Καταμέτρηση Άρθρων:
  5
 • Προγράμματα
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  4
 • Σχολικές γιορτές
  Καταμέτρηση Άρθρων:
  0